Wettelijke vermeldingen

WETTELIJKE VERMELDINGEN:
Door te surfen op de website www.coraya.be erkent u als
gebruiker dat u op de hoogte bent van de hierna vermelde voorwaarden voor het gebruik, evenals van de specifieke voorwaarden voor sommige diensten op de website en dat u deze aanvaardt.
1. Wettelijke informatie
De uitgever van de website is ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE, Société par actions simplifiée (vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht) met een kapitaal van 50.000 euro, met statutaire zetel te, 57 Boulevard Demorieux, 50951 SAINT LO CEDEX, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister te Mans onder nummer 444 694 962.
Directeur publicatie: Sandrine Lecanu
Deze website wordt gehost door ORANGE SA
Adres:78 rue des Olivier de Serres – 75015 PARIJS FRANKRIJK
2. Intellectuele eigendomsrechten
De website en de gehele inhoud daarvan (met name de handelsmerken, logo’s, alle grafische, tekstuele en automatiseringselementen van de website, waaronder met name de menu’s, opmaak, artikelen, presentaties, illustraties, foto’s en/of elk ander document) worden beschermd door de Franse en internationale wetten met betrekking tot het auteursrecht en intellectuele eigendom.
Alle rechten voorbehouden, auteursrecht © – (2016 / ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE)
Geen enkele interpretatie kan leiden tot een vergunning voor het gebruik of enig recht om deze elementen te gebruiken.
Derhalve is elke weergave, reproductie, opname, verspreiding en herverspreiding, geheel of gedeeltelijk, verboden (artikel L.
122-4 van de Code de la propriété intellectuelle (Frans wetboek van intellectuele eigendom).
Iedere persoon die daartoe overgaat zonder dat hij een vooraf verstrekte uitdrukkelijke toestemming van de houder van deze rechten kan aantonen, kan worden bestraft met de straf voor namaak (artt. L. 335-2 en verder van de Code de la propriété intellectuelle).
ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE kan zich beroepen op haar rechten, met name van intellectuele eigendom, om vervolging aan te spannen, met name strafrechtelijke.
ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE behoudt zich het recht voor om op elk moment de informatie, producten, programma’s of gebruiksvoorwaarden van de website te verbeteren of te wijzigen, zonder dat zij daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden.
De voorwaarden en vermeldingen die gelden op de datum van inloggen op de website zijn van toepassing.
PRIVACYBELEID
WIE ZIJN WIJ?
Welkom op onze website www.coraya.be.
3. Merken
Coraya is een gedeponeerd handelsmerk.
4. Links
De gebruiker die door middel van een link doorgestuurd wordt naar een website van een derde erkent dat ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE niet de op deze website aangeboden inhoud, informatie, producten en diensten beheert.
Daarom kan ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van websites die te bereiken zijn door middel van links.
ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE is evenmin aansprakelijk voor links naar haar website.
Eenieder die links wil plaatsen naar de website moet daarvoor vooraf schriftelijke toestemming krijgen van ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE.
5. Gebruik van de website
ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE biedt de website hoofdzakelijk aan voor gebruik door haar klanten en door eenieder die kennis wil maken met haar producten en diensten.
Wanneer u de website bezoekt:
– verbindt u zich om deze vermeldingen in acht te nemen en, meer in het algemeen, de geldende wetgeving;
– onthoudt u zich van het op enige wijze verzamelen en misbruiken van met name de informatie op naam waartoe u toegang heeft en, in algemene zin, van elke handeling die inbreuk kan maken op de rechten van derden.
Wanneer u een formulier invult en daarbij informatie verstrekt, verbindt u zich om:
– oprechte, juiste informatie op te geven die klopt op het moment van invoering en met name om geen valse namen, functies of adressen op te geven, of namen, functies of adressen zonder daarvoor toestemming te hebben;
– de aanmeldingsgegevens bijgewerkt te houden om ervoor te zorgen dat deze correct zijn;
– geen onrechtmatige, kwaadaardige of schadelijke informatie, programma’s of elementen beschikbaar
te stellen of te verspreiden (zoals virussen, hack-
of kopieersoftware);
– geen uitspraken, meningen of informatie te verspreiden die lasterlijk, obsceen, gewelddadig, racistisch en meer in het algemeen in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, de rechten van personen en de goede zeden.
In geval van overtreding van deze bepalingen behoudt ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE zich het recht voor om u de toegang tot de website en de aangeboden diensten te ontzeggen, waaraan u alleen schuldig bent en onverminderd enige aansprakelijkheidsvordering.
6. Toegang tot de met een wachtwoord beveiligde gedeelten
Toegang tot de met een wachtwoord beveiligde gedeelten is voorbehouden aan geautoriseerde personen.
De gebruiker verbindt zich om de toegang tot deze gedeelten niet te forceren en met name om niet de identiteit, de toegangscode of het adres van een andere gebruiker te gebruiken.
Iedere niet-geautoriseerde persoon die tracht toegang te krijgen tot deze gedeelten kan gerechtelijk vervolgd worden.
7. Garantiebeperking
ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE wijst internetgebruikers op de kenmerken en de grenzen van het internet.
ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van de toegang tot de website of juist de onmogelijkheid om daartoe toegang te krijgen.
ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van niet beschikbaar zijn van de website, om welke reden dan ook (technisch probleem, drukte op het netwerk…).
De gebruiker erkent uitdrukkelijk de website op uitsluitend zijn eigen risico en verantwoording te gebruiken.
ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade die wordt toegebracht aan gebruikers, hun computer- of telecommunicatieapparatuur, de daarop opgeslagen gegevens en de daaruit mogelijk voortvloeiende gevolgen voor hun persoonlijke, beroepsmatige of commerciële activiteit.
De informatie op de website wordt ter indicatie verstrekt.
De op deze website verspreide informatie wordt periodiek bijgewerkt en gecontroleerd, maar kan nog fouten bevatten.
De informatie moet in elk geval beschouwd worden op het moment dat deze online wordt gezet en niet op het moment van raadpleging van de website. (Deze gegevens kunnen aangepast zijn tussen het moment dat u deze downloadt en het moment waarop u er kennis van neemt.)
In ieder geval kan ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE niet aansprakelijk gesteld worden op grond van die informatie.
8. Toepassingsgebied / bevoegdheid
Deze voorwaarden gelden voor alle gebruikers, ongeacht wie zij zijn, zonder beperking in tijd of gebied.
U AANVAARDT DAT OP ELK GESCHIL DAT EVENTUEEL VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE UITSLUITEND DE FRANSE WET VAN TOEPASSING IS EN DAT DE RECHTBANKEN VAN PARIJS BEVOEGD ZIJN.
uitgegeven door ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE
Deze rubriek is gewijd aan ons privacybeleid.
U kunt hier meer te weten komen over de herkomst en het gebruik van de verwerkte informatie over uw surfgedrag tijdens uw bezoek aan onze website en over uw rechten.
Dit beleid is derhalve belangrijk voor u, als u een positieve ervaring en vertrouwen wilt hebben in onze diensten en voor ons, omdat wij precies en volledig uw vragen willen beantwoorden over uw bezoek aan onze website en rekening willen houden met uw wensen.
Persoonlijke gegevens
Afhankelijk van de diensten waarvoor u zich aanmeldt, kan u gevraagd worden om persoonlijke gegevens te verstrekken. Sommige daarvan zijn verplicht en andere facultatief.
Bij alle formulieren op deze website is vermeld of gegevens verplicht of facultatief zijn.
De verzamelde gegevens worden verwerkt in een computersysteem voor de op de formulieren aangegeven doeleinden.
Overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 inzake automatisering, bestanden en vrijheden (Privacywet) beschikt u over het recht op inzage in, correctie van, verzet tegen en verwijdering van persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt bij het invullen van formulieren op de website.
U kunt dit recht uitoefenen door u te wenden tot:
Alliance Océane & Charcutiere 57 Boulevard Demorieux, 50951 Saint Lo Cedex, Frankrijk.
Personen die verzocht hebben om het wissen van gegevens die op hen betrekking hebben, kunnen niet van alle aangeboden diensten of aanbiedingen gebruikmaken wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking van hun aanvragen.
De verzamelde gegevens zijn bestemd voor gebruik door de vennootschap ALLIANCE OCÉANE & CHARCUTIERE, de groep waartoe zij behoort en haar partners.
Cookies
Tijdens het bezoek aan onze website wordt informatie over het surfen over onze website vanaf uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) mogelijk opgeslagen in ‘cookies’. bestanden die worden opgeslagen op uw apparaat, tenzij u gekozen heeft voor het niet-toestaan van cookies. U kunt deze keuze op elk moment wijzigen.
WAARVOOR DIENEN DE OP DEZE WEBSITE GEBRUIKTE COOKIES?
Alleen degene die een cookie plaatst is in staat de informatie daarin te lezen of te wijzigen.
De cookies die wij op onze website gebruiken:
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij ertoe overgaan, afhankelijk van uw keuzes, om diverse cookies te plaatsen op uw apparaat. Hiermee kunnen wij de browser van uw apparaat herkennen tijdens de geldigheidsduur van het cookie in kwestie.
De cookies die wij gebruiken dienen voor de hieronder beschreven doelen, afhankelijk van uw keuzes, conform de instellingen van het browserprogramma dat u gebruikt bij uw bezoek aan onze website.
Met de cookies die wij gebruiken, kunnen wij:
statistieken, bezoekersaantallen en gebruik bijhouden van de diverse onderdelen van onze website (bekeken rubrieken en inhoud, route), zodat wij de aantrekkelijkheid en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren;
de presentatie van onze website aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, resolutie beeld, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze website, afhankelijk van het materiaal en het programma voor de weergave of het lezen op uw apparaat;
de informatie opslaan uit een formulier dat u heeft ingevuld op onze website (aanmelding of toegang tot het gedeelte voor leden);
u toegang verlenen tot de gereserveerde en persoonlijke gedeelten van onze website, zoals ons gedeelte voor leden, met de inloggegevens of de gegevens die u ons eventueel eerder heeft verstrekt;
beveiligingsmaatregelen toepassen; zo wordt u na een bepaalde tijd bijvoorbeeld gevraagd opnieuw in te loggen voor het ledengedeelte.
UW KEUZES MET BETREKKING TOT COOKIES
U beschikt over verschillende mogelijkheden om cookies te beheren.
Elke instelling die u kunt invoeren zal wijzigingen meebrengen voor het browsen op internet en uw toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is.
U kunt op elk moment beslissen om uw wensen ten aanzien van cookies aan te geven en te veranderen, op de hieronder beschreven wijzen.
U kunt uw browserprogramma zodanig instellen dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat of juist geweigerd worden, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de website.
U kunt uw browserprogramma ook zodanig instellen dat de acceptatie of de weigering van cookies u wordt aangeboden voordat een cookie opgeslagen wordt op uw apparaat.
Raadpleeg voor meer informatie de rubriek “Keuzes instellen in uw browser” hierna.
(a) Toestemming voor cookies
De opslag van een cookie op een apparaat hangt met name af van de wil van de gebruiker van het apparaat. Deze kan dit op elk moment gratis aangeven en wijzigen aan de hand van de mogelijkheden die zijn browserprogramma biedt.
Als u in uw browser gekozen heeft voor het toestaan van cookies op uw apparaat, kunnen de cookies op pagina’s en in de inhoud die u heeft bekeken, tijdelijk worden opgeslagen in een apart bestand op uw apparaat.
Ze zijn daar alleen leesbaar voor de website die ze geplaatst heeft.
(b) Cookies weigeren
Als u weigert cookies op te laten slaan op uw apparaat of u de opgeslagen cookies verwijdert, kunt u niet meer gebruikmaken van een aantal functionaliteiten die echter noodzakelijk zijn om bepaalde gedeelten van onze website te bezoeken.
Dit is bijvoorbeeld het geval als u probeert toegang te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor u moet inloggen.
Dat geldt ook wanneer wij – of onze dienstverleners – het type browser niet kunnen herkennen dat uw apparaat gebruikt voor technische compatibiliteit, de instellingen voor taal, beeld of het land waar uw apparaat op internet lijkt te zijn aangesloten.
Indien van toepassing wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen van een verminderde werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de voor de werking noodzakelijke cookies te registreren of te raadplegen die u geweigerd of verwijderd heeft.
(c) Keuzes instellen in uw browser
Het beheer van cookies en uw keuzes daarover werkt bij elke browser anders.
Dit is te vinden in het Help-programma van uw browser, waar u te weten kunt komen op welke manier u uw wensen met betrekking tot cookies kunt instellen.
Voor Internet Explorer™:http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows- vista/Block-or-allow-cookies;
Voor Safari™:{137}{138} http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/nl/9277.html;
Voor Chrome™:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Voor Firefox™:
http://support.mozilla.org/nl/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies;
Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html
enz.
Voor cookies van “Adobe Flash Player;™”: dit is een app waarmee snel dynamische inhoud ontwikkeld kan worden met behulp van de computertaal ‘Flash’;.
Flash (en vergelijkbare apps) slaan de instellingen, de voorkeuren en het gebruik van die inhoud op door middel van een technologie die vergelijkbaar is met cookies.
“Adobe Flash Player” beheert deze gegevens en uw keuzes echter via een andere interface dan uw browserprogramma.
Voor zover uw apparaat in staat is de met Flash ontwikkelde inhoud te tonen, raden wij u aan de tools voor het beheren van Flash-cookies te gebruiken. Deze zijn te vinden op de website http://www.adobe.com/be.