Wettelijke vermeldingen

WETTELIJKE VERMELDINGEN – Coraya

Door te surfen op https://www.coraya.fr/, hierna ‘de website’ genoemd, verklaart u, als gebruiker, hierna aangeduid door ‘u’ of ‘de internetgebruiker’, kennis te hebben genomen van de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden, net als de specifieke regels met betrekking tot bepaalde diensten van de website, en de voorwaarden daarvan te aanvaarden.

1. Wettelijke informatie

De uitgever van de website is de firma Alliance Océane & Charcutière, hierna ‘de uitgever’ genoemd, met een maatschappelijk kapitaal van € 50.000, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Le Mans onder het nummer 444 694 962 en met als intracommunautair btw-nummer FR54 444 694 962.

De hoofdzetel is gelegen te Boulevard Démorieux 57, 72100 Le Mans.

Tel.: 02 43 61 57 17

E-mail: accueil.lemans@aoc-cpm.fr

Publicatiedirecteur: Pierre HEBERT

2. Hosting van de website

Naam: ORANGE SA

Adres: 78 rue des Olivier de Serres – 75015 PARIJS FRANKRIJK

3. Intellectuele-eigendomsrechten

De website en al zijn inhoud (in het bijzonder de handelsmerken, logo’s en grafische, informatieve en tekstelementen van de website, waaronder vooral de boomdiagrammen, opmaak, artikels, presentaties, illustraties, foto’s en/of andere documenten) zijn beschermd door de Franse en internationale wetgeving inzake de intellectuele eigendom.

Alle rechten voorbehouden copyright © – sinds 2018.

In geen geval mag het surfen op de website, of de vermeldingen daarop, worden geïnterpreteerd als zouden ze een gebruikslicentie of eender ander recht op het gebruik van deze elementen verlenen.

Hun representaties, reproducties, overlappingen, verspreidingen en herhalingen, gedeeltelijk of volledig, zijn dan ook verboden (artikel L. 122-4 van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom). Wie die dit doet zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de houder van deze rechten te kunnen bewijzen, riskeert te worden gestraft omwille van vervalsing (artikelen L. 335-2 en volgende van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom). De uitgever kan zijn rechten, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten, uitoefenen om met name een strafprocedure op te starten.

De uitgever behoudt zich het recht voor om de informatie, producten, programma’s of gebruiksvoorwaarden beschreven op de website op elk moment te verbeteren of te wijzigen, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De toepasselijke vermeldingen en voorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de datum van verbinding met de website.

Alle vermelde merken, en in het bijzonder Coraya, zijn gedeponeerde merken.

De op de website gebruikte foto’s zijn beschermd door het auteursrecht. Om praktische redenen worden de credits niet vermeld op de foto. Voor meer informatie over de fotograaf kunt u contact opnemen met de uitgever via het contactformulier op de website.

4. Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. De internetgebruiker die zou worden omgeleid naar een website van derden via een hyperlink naar andere websites, verklaart dat de uitgever geen controle heeft over de inhoud, informatie, producten en diensten die op deze websites worden aangeboden. De uitgever kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van websites die toegankelijk zijn via hyperlinks.

De uitgever is ook niet verantwoordelijk voor hyperlinks die naar de website verwijzen.

Iedereen die hyperlinks naar de website wil invoegen, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever krijgen.

5. Beperking van aansprakelijkheid

De uitgever herinnert de internetgebruikers aan de kenmerken en beperkingen van het internet. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade als gevolg van toegang tot de website of, in het omgekeerde geval, het onvermogen om er toegang toe te krijgen. De uitgever kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor onbeschikbaarheid van de website, om welke reden dan ook (technisch defect, overbelasting van het netwerk enz.).

De internetgebruiker geeft uitdrukkelijk toe dat hij de website op zijn eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, veroorzaakt aan internetgebruikers, hun IT- of telecommunicatieapparatuur, de daar opgeslagen gegevens en voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteit.

De informatie op de website wordt enkel ter informatie vermeld. De informatie die op de website wordt gepubliceerd, wordt regelmatig bijgewerkt en gecontroleerd, maar kan nog steeds fouten bevatten. Er moet in ieder geval rekening worden gehouden met de informatie op het moment dat deze online wordt geplaatst en niet wanneer de website wordt bekeken (deze gegevens zijn mogelijk bijgewerkt tussen het moment waarop u ze hebt gedownload en het moment waarop u ze leest). In ieder geval kan de verantwoordelijkheid van de uitgever vanwege deze informatie niet worden ingeroepen.

6. Toegang tot beschermde zones met een wachtwoord

Toegang tot met een wachtwoord beschermde zones is alleen voorbehouden aan bevoegde personen. De internetgebruiker verbindt zich ertoe de toegang tot deze zones niet af te dwingen, en zich in het bijzonder de identiteit, de toegangscode of het adres van een andere gebruiker niet onrechtmatig toe te eigenen. Elke onbevoegde persoon die probeert toegang te krijgen tot deze zones kan juridisch vervolgd worden.

7. Gebruik van de website

De uitgever biedt de website voornamelijk aan voor het gebruik van zijn klanten en iedereen die zijn producten en diensten wil ontdekken en kopen.

Wanneer u op de website surft of inlogt:

 • Stemt u ermee in om deze kennisgeving, en meer algemeen de toepasselijke wetten, na te leven;
 • Onthoudt u zich van elke verzameling en elk misbruik van vooral persoonlijke informatie waartoe u toegang zou kunnen hebben en, in het algemeen, van elke handeling die schadelijk kan zijn voor derden.

Wanneer u een formulier invult en informatie verstrekt, verbindt u zich ertoe om:

 • Echte en nauwkeurige informatie af te leveren die op het moment van invoer volledig recent is, en in het bijzonder geen gebruik te maken van valse namen, hoedanigheden of adressen, of zelfs namen, hoedanigheden of adressen te gebruiken zonder daartoe gemachtigd te zijn;
 • De inschrijvingsgegevens bijgewerkt te houden om hun echte en nauwkeurige karakter altijd te garanderen;
 • Geen illegale, aanstootgevende of zelfs schadelijke informatie, programma’s of elementen (zoals virussen, piraat- of kopieersoftware) beschikbaar te stellen of te verspreiden;
 • Geen lasterlijke, obscene, gewelddadige, racistische opmerkingen, meningen of informatie te verspreiden die, meer in het algemeen, in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, de rechten van individuen en de goede zeden.

In geval van overtreding van deze bepalingen behoudt de uitgever zich het recht voor om u de toegang tot de website of de aangeboden diensten te ontzeggen, in uw exclusieve nadeel, onverminderd eventuele schadeclaims.

8. Toepassingsdomein/bevoegdheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle internetgebruikers, wie ze ook zijn, zonder beperking in tijd of ruimte.

ALS U EEN HANDELAAR BENT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE UITSLUITEND TOT DE BEVOEGDHEID VAN HET FRANSE RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN VAN PARIJS BEHOREN.

Privacybeleid – Coraya

1. Wij zijn wij?

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke

De volgende informatie wordt meegedeeld opdat u kennis zou kunnen nemen van de verbintenissen op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens die wordt aangegaan door Coraya, firma Alliance Océane & Charcutière met hoofdzetel te Boulevard Démorieux 57, 72100 Le Mans, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangehaald in dit document, hierna de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘wij’ genoemd.

1.2 Onze verantwoordelijke voor het beleid inzake informatie en vrijheden

De verwerkingsverantwoordelijke duidde een persoon aan die verantwoordelijk is voor het beleid inzake informatie en vrijheden. U kunt die op de volgende manier bereiken:

 • Via mail op: contact@aoc-cpm.fr of
 • Via de post op het volgende adres: Alliance Océane & Charcutière, 57 boulevard Demorieux, 72058 Le Mans Cedex 2.

De functionaris voor gegevensbescherming kan worden bereikt op het volgende adres: dpo@savencia.com

2. De persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens verzamelt en verwerkt de verwerkingsverantwoordelijke de volgende gegevens:

Uw naam; uw voornaam; uw postadres; uw e-mailadres.

Vrijblijvend ook uw telefoonnummer; de meegedeelde informatie in uw account; uw toestemming om u nieuwsbrieven te sturen; de inloggegevens: moment van inloggen, duur en moment van uitloggen, bekeken pagina’s.

3. De doeleinden en juridische grondslagen van onze verwerking van gegevens

3.1 De doeleinden van onze verwerking

De verwerking die wij uitvoeren, streeft de volgende doelen na:

 • Uw ervaring op de website verbeteren.
 • U eventueel nieuwsbrieven sturen.
 • Antwoorden op een vraag om informatie, een suggestie of een klacht die u mogelijk indiende via het contactformulier op de website.
 • Aansluiting tot onze interactieve community’s.
 • Statistieken over het gebruik van de website opstellen.

3.2 De juridische grondslagen van onze verwerkingen

Wij verwerken enkel gegevens indien aan minstens een van de volgende voorwaarden werd voldaan:

 • We hebben uw toestemming voor de verwerking gekregen;
 • Het bestaan van ons legitieme belang, of dat van een derde partij, rechtvaardigt onze verwerking van de betrokken persoonsgegevens;
 • De uitvoering van een overeenkomst die ons aan u verbindt, vereist de verwerking van de betrokken persoonsgegevens;
 • Wij zijn gehouden aan wettelijke en reglementaire verplichtingen die de verwerking van de betrokken persoonsgegevens vereisen.

3.3. De nagestreefde legitieme belangen

De legitieme belangen die de verwerkingsverantwoordelijke nastreeft, kunnen met name erin bestaan de continuïteit van zijn activiteit mogelijk te maken, de consumentenervaring te verbeteren, de loyaliteit van de consument te winnen en inzicht te krijgen in de wensen van de consument.

4. De ontvangers van uw gegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen, evenals de gegevens die daarna worden verzameld, zijn voor ons bestemd in onze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke.

Wij waken erover dat enkel bevoegde personen toegang krijgen tot deze gegevens. Onze onderaannemers/dienstverleners kunnen ontvangers zijn van deze gegevens voor de uitvoering van de diensten die wij hen toevertrouwen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden samengevoegd of gedeeld tussen alle moederbedrijven, zusterondernemingen en filialen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Ze kunnen aan deze entiteiten worden meegedeeld voor de doeleinden die worden omschreven in deze informatieve kennisgeving. Deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van instrumenten, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, die de bescherming en naleving van uw rechten kunnen waarborgen.

5. De overdracht van uw gegevens

In het kader van de aangeboden diensten dragen wij uw persoonsgegevens over aan ontvangers in de volgende landen:

 • Verenigde Staten

Elke overdracht wordt omkaderd door juridische instrumenten, in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader.

Bepaalde vermelde landen genieten van een adequaatheidsbesluit, wat betekent dat ze uw persoonsgegevens een beschermingsgraad bieden die gelijkwaardig is aan die welke op het grondgebied van de Europese Unie van kracht is.

De gegevens die worden overgedragen aan onze dienstverleners in de Verenigde Staten zijn gecertificeerd als Privacy Shield EU-US, waardoor een afdoend beschermingsniveau wordt gegarandeerd.

Overdrachten naar andere landen zijn omkaderd door passende garantiemaatregelen.

6. De duur van bewaring van uw gegevens

De bewaartermijnen die wij toepassen op uw persoonsgegevens zijn evenredig aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij organiseren ons beleid inzake de bewaring van de gegevens dan ook op de volgende manier: 3 jaar vanaf het laatste contact vanwege u of, indien van toepassing, vanaf het einde van de zakelijke relatie vermeerderd met de duur van de wettelijke voorschriften.

7. Uw rechten

7.1 Modaliteiten voor de uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen

 • Via mail op: contact@aoc-cpm.fr of
 • Via de post op het volgende adres: Alliance Océane & Charcutière, 57 boulevard Demorieux, 72058 Le Mans Cedex 2.

Daarbij vermeldt u duidelijk uw na(a)m(en), voorna(a)m(en) en het adres waarop u het antwoord wenst te ontvangen.

In principe kunt u al uw rechten kosteloos uitoefenen. Wat toegangsrechten betreft, kan u echter worden gevraagd om redelijke vergoedingen te betalen op basis van administratieve kosten voor elke kopie van gegevens die u aanvraagt.

Wat het recht op informatie betreft, is de verwerkingsverantwoordelijke niet verplicht om hier een gevolg aan te geven wanneer u al beschikt over de informatie die u wenst.

De verwerkingsverantwoordelijke zal u informeren indien hij geen gevolg kan geven aan uw verzoek.

Deze rechten zijn niet absoluut en zijn onderworpen aan verschillende voorwaarden krachtens:

 • De toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming of privacy;
 • En de wetten en regelgeving die op u van toepassing is.

De verwerkingsverantwoordelijke informeert u dat het niet meedelen of wijzigen van uw gegevens gevolgen kan hebben voor de verwerking van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van contractuele relaties en dat uw verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten voor controledoeleinden zal worden bewaard gedurende 6 jaar voor wat betreft de uitoefening van het recht op bezwaar, en 1 jaar voor wat betreft de uitoefening van andere rechten.

Al uw rechten worden hieronder toegelicht.

7.2 Uw recht op informatie

U erkent dat deze kennisgeving u informeert over de doeleinden, het wettelijke kader, de belangen, de ontvangers of categorieën van ontvangers waarmee uw persoonsgegevens worden gedeeld, en de mogelijkheid van een gegevensoverdracht naar een derde land of een internationale organisatie.

Naast deze informatie, en om een eerlijke en transparante verwerking van uw gegevens te garanderen, verklaart u dat u aanvullende informatie hebt ontvangen over:

 • De termijn van bewaring van uw persoonsgegevens;
 • Het bestaan van de rechten die in uw voordeel worden toegekend en de modaliteiten voor de uitoefening ervan.

Als we beslissen om gegevens te verwerken voor andere dan de vermelde doeleinden wordt alle informatie met betrekking tot deze nieuwe doeleinden aan u meegedeeld.

 7.3 Uw recht op toegang en rectificatie van uw gegevens

Door dit recht uit te oefenen, hebt u de bevestiging dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en wanneer dat wel het geval is, hebt u toegang tot uw gegevens en tot informatie over:

 • De doeleinden van de verwerking;
 • De categorieën van de betreffende persoonsgegevens;
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers, met name ontvangers die in derde landen zijn gevestigd;
 • Indien mogelijk de beoogde bewaartermijn van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die werden gebruikt om deze termijn te bepalen;
 • Het bestaan van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan;
 • Informatie over de bron van de gegevens wanneer deze niet rechtstreeks bij de betrokkenen werden verzameld;
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en in het laatste geval nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor de betrokkenen.

U kunt ons vragen dat uw persoonsgegevens in dit geval worden gecorrigeerd of aangevuld indien deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

7.4 Uw recht op verwijdering van uw gegevens

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of op andere wijze verwerkt;
 • U trekt de eerder gegeven toestemming in;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer er geen wettelijke reden is voor deze verwerking;
 • De verwerking van persoonsgegevens voldoet niet aan de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Uw persoonlijke gegevens werden verzameld toen u minderjarig was.

De uitoefening van dit recht is echter niet mogelijk wanneer de bewaring van uw persoonsgegevens noodzakelijk is met betrekking tot wet- of regelgeving en in het bijzonder voor bijvoorbeeld het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

7.5 Uw recht op de beperking van de gegevensverwerking

In de gevallen voorzien door wet- en regelgeving kunt u om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken.

7.6 Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (uitschrijven)

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

In het geval van directe communicatie kan dit recht op elke manier worden uitgeoefend, inclusief door te klikken op de uitschrijvingslinks onderaan de verzonden communicatie.

7.7 Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

De gegevens waarop dit recht kan worden uitgeoefend:

 • Enkel uw persoonsgegevens, met uitsluiting van geanonimiseerde persoonsgegevens of gegevens die niets met u hebben te maken;
 • Persoonlijke declaratieve gegevens en persoonlijke werkingsgegevens;
 • Persoonsgegevens die geen inbreuk vormen op de rechten en vrijheden van derden, zoals deze die worden beschermd door het zakengeheim.

Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst, maar ook tot persoonsgegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.

Dit recht omvat geen afgeleide gegevens, namelijk persoonsgegevens die zijn aangemaakt door de verwerkingsverantwoordelijke.

7.8 Uw recht tot intrekking van uw toestemming

Wanneer de gegevensverwerking die wij uitvoeren op uw toestemming is gebaseerd, kunt u deze te allen tijde intrekken. We stoppen dan met het verwerken van uw persoonsgegevens zonder de eerdere bewerkingen waarvoor u toestemming had gegeven in gevaar te brengen.

7.9 Uw recht om in beroep te gaan

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, onverminderd enig ander administratief of juridisch rechtsmiddel.

7.10 Uw recht om post mortem richtlijnen vast te stellen

U hebt de mogelijkheid om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het bewaren, wissen en meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden, en dit bij een vertrouwde derde partij die gecertificeerd en verantwoordelijk is voor de handhaving van de wens van de overledene, in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijke wettelijke kader.

Cookies
Tijdens het bezoek aan onze website wordt informatie over het surfen over onze website vanaf uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) mogelijk opgeslagen in ‘cookies’. bestanden die worden opgeslagen op uw apparaat, tenzij u gekozen heeft voor het niet-toestaan van cookies. U kunt deze keuze op elk moment wijzigen.
WAARVOOR DIENEN DE OP DEZE WEBSITE GEBRUIKTE COOKIES?
Alleen degene die een cookie plaatst is in staat de informatie daarin te lezen of te wijzigen.
De cookies die wij op onze website gebruiken:
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij ertoe overgaan, afhankelijk van uw keuzes, om diverse cookies te plaatsen op uw apparaat. Hiermee kunnen wij de browser van uw apparaat herkennen tijdens de geldigheidsduur van het cookie in kwestie.
De cookies die wij gebruiken dienen voor de hieronder beschreven doelen, afhankelijk van uw keuzes, conform de instellingen van het browserprogramma dat u gebruikt bij uw bezoek aan onze website.
Met de cookies die wij gebruiken, kunnen wij:
statistieken, bezoekersaantallen en gebruik bijhouden van de diverse onderdelen van onze website (bekeken rubrieken en inhoud, route), zodat wij de aantrekkelijkheid en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren;
de presentatie van onze website aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, resolutie beeld, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze website, afhankelijk van het materiaal en het programma voor de weergave of het lezen op uw apparaat;
de informatie opslaan uit een formulier dat u heeft ingevuld op onze website (aanmelding of toegang tot het gedeelte voor leden);
u toegang verlenen tot de gereserveerde en persoonlijke gedeelten van onze website, zoals ons gedeelte voor leden, met de inloggegevens of de gegevens die u ons eventueel eerder heeft verstrekt;
beveiligingsmaatregelen toepassen; zo wordt u na een bepaalde tijd bijvoorbeeld gevraagd opnieuw in te loggen voor het ledengedeelte.
UW KEUZES MET BETREKKING TOT COOKIES
U beschikt over verschillende mogelijkheden om cookies te beheren.
Elke instelling die u kunt invoeren zal wijzigingen meebrengen voor het browsen op internet en uw toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is.
U kunt op elk moment beslissen om uw wensen ten aanzien van cookies aan te geven en te veranderen, op de hieronder beschreven wijzen.
U kunt uw browserprogramma zodanig instellen dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat of juist geweigerd worden, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de website.
U kunt uw browserprogramma ook zodanig instellen dat de acceptatie of de weigering van cookies u wordt aangeboden voordat een cookie opgeslagen wordt op uw apparaat.
Raadpleeg voor meer informatie de rubriek “Keuzes instellen in uw browser” hierna.
(a) Toestemming voor cookies
De opslag van een cookie op een apparaat hangt met name af van de wil van de gebruiker van het apparaat. Deze kan dit op elk moment gratis aangeven en wijzigen aan de hand van de mogelijkheden die zijn browserprogramma biedt.
Als u in uw browser gekozen heeft voor het toestaan van cookies op uw apparaat, kunnen de cookies op pagina’s en in de inhoud die u heeft bekeken, tijdelijk worden opgeslagen in een apart bestand op uw apparaat.
Ze zijn daar alleen leesbaar voor de website die ze geplaatst heeft.
(b) Cookies weigeren
Als u weigert cookies op te laten slaan op uw apparaat of u de opgeslagen cookies verwijdert, kunt u niet meer gebruikmaken van een aantal functionaliteiten die echter noodzakelijk zijn om bepaalde gedeelten van onze website te bezoeken.
Dit is bijvoorbeeld het geval als u probeert toegang te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor u moet inloggen.
Dat geldt ook wanneer wij – of onze dienstverleners – het type browser niet kunnen herkennen dat uw apparaat gebruikt voor technische compatibiliteit, de instellingen voor taal, beeld of het land waar uw apparaat op internet lijkt te zijn aangesloten.
Indien van toepassing wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen van een verminderde werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de voor de werking noodzakelijke cookies te registreren of te raadplegen die u geweigerd of verwijderd heeft.
(c) Keuzes instellen in uw browser
Het beheer van cookies en uw keuzes daarover werkt bij elke browser anders.
Dit is te vinden in het Help-programma van uw browser, waar u te weten kunt komen op welke manier u uw wensen met betrekking tot cookies kunt instellen.
Voor Internet Explorer™:http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows- vista/Block-or-allow-cookies;
Voor Safari™:{137}{138} http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/nl/9277.html;
Voor Chrome™:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Voor Firefox™:
http://support.mozilla.org/nl/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies;
Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html
enz.
Voor cookies van “Adobe Flash Player;™”: dit is een app waarmee snel dynamische inhoud ontwikkeld kan worden met behulp van de computertaal ‘Flash’;.
Flash (en vergelijkbare apps) slaan de instellingen, de voorkeuren en het gebruik van die inhoud op door middel van een technologie die vergelijkbaar is met cookies.
“Adobe Flash Player” beheert deze gegevens en uw keuzes echter via een andere interface dan uw browserprogramma.
Voor zover uw apparaat in staat is de met Flash ontwikkelde inhoud te tonen, raden wij u aan de tools voor het beheren van Flash-cookies te gebruiken. Deze zijn te vinden op de website http://www.adobe.com/be.