Gegevensbeschermingsbeleid

1. Wij zijn wij?

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke 

De volgende informatie wordt meegedeeld opdat u kennis zou kunnen nemen van de verbintenissen op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens die wordt aangegaan door Coraya, firma Alliance Océane & Charcutière met hoofdzetel te Boulevard Démorieux 57, 72100 Le Mans, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangehaald in dit document, hierna de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘wij’ genoemd. 

1.2 Onze verantwoordelijke voor het beleid inzake informatie en vrijheden 

De verwerkingsverantwoordelijke duidde een persoon aan die verantwoordelijk is voor het beleid inzake informatie en vrijheden. U kunt die op de volgende manier bereiken: 

– Via mail op: contact@aoc-cpm.fr 

– Via de post op het volgende adres: Alliance Océane & Charcutière, 57 boulevard Demorieux, 72058 Le Mans Cedex 2. 

De functionaris voor gegevensbescherming kan worden bereikt op het volgende adres: dpo@savencia.com

2. De persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens verzamelt en verwerkt de verwerkingsverantwoordelijke de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mail, adres, postcode, stad, land, telefoonnummer, IP-adres.

De met een sterretje gemarkeerde gegevens in ons contactformulier zijn verplicht. Als u ze niet meedeelt, kan de bij het formulier behorende dienst u niet worden verleend.

3. De doeleinden en juridische grondslagen van onze verwerking van gegevens

3.1 De doeleinden van onze verwerking 

De verwerking die wij uitvoeren, heeft de volgende doeleinden:

– Antwoorden op uw verzoeken aan de consumentendienst

– Uw gebruik van de site beveiligen en verbeteren (navigatie, gegevensbeveiliging, enz.)

– Verzoeken via het contactformulier beheren

– Analyse van het publiek

3.2 De juridische grondslagen van onze verwerkingen 

Wij verwerken enkel gegevens indien aan minstens een van de volgende voorwaarden werd voldaan: 

– We hebben uw toestemming voor de verwerking gekregen;

– De uitvoering van een contract tussen u en ons vereist dat wij de betreffende persoonsgegevens verwerken;

– Wij zijn gehouden aan wettelijke en reglementaire verplichtingen die de verwerking van de betrokken persoonsgegevens vereisen;

– Het bestaan van ons legitieme belang, of dat van een derde partij, rechtvaardigt onze verwerking van de betrokken persoonsgegevens. De uitvoering van een overeenkomst die ons aan u verbindt, vereist de verwerking van de betrokken persoonsgegevens. De legitieme belangen die de verwerkingsverantwoordelijke nastreeft, kunnen met name erin bestaan de continuïteit van zijn activiteit mogelijk te maken, de consumentenervaring te verbeteren, de loyaliteit van de consument te winnen en inzicht te krijgen in de wensen van de consument.

4. De ontvangers van uw gegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen, evenals de gegevens die daarna worden verzameld, zijn voor ons bestemd in onze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke. 

Wij waken erover dat enkel bevoegde personen toegang krijgen tot deze gegevens. Onze onderaannemers/dienstverleners kunnen ontvangers zijn van deze gegevens voor de uitvoering van de diensten die wij hen toevertrouwen. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden samengevoegd of gedeeld tussen alle moederbedrijven, zusterondernemingen en filialen van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Ze kunnen aan deze entiteiten worden meegedeeld voor de doeleinden die worden omschreven in deze informatieve kennisgeving. Deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van instrumenten, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, die de bescherming en naleving van uw rechten kunnen waarborgen.

5. De overdracht van uw gegevens

In het kader van de aangeboden diensten dragen wij uw persoonsgegevens over aan ontvangers in de volgende landen: Verenigde Staten 

Elke overdracht wordt omkaderd door juridische instrumenten, in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader. 

6. De duur van bewaring van uw gegevens

De bewaartermijnen die wij toepassen op uw persoonsgegevens zijn evenredig aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij organiseren ons beleid inzake de bewaring van de gegevens dan ook op de volgende manier:

Cookies 13 maanden vanaf hun installatie op uw toestel
Verzoeken via het contactformulier 3 jaar vanaf het laatste contact vanwege u of, indien van toepassing, vanaf het einde van de zakelijke relatie vermeerderd met de duur van de wettelijke voorschriften.
In geval van uitoefening van het recht op toegang, rectificatie, verwijdering of beperking, gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten en informatie die het mogelijk maakt deze rechten in aanmerking te nemen. 1 jaar na ontvangst van het verzoek
In geval van uitoefening van het recht van bezwaar, gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten en informatie die het mogelijk maakt om rekening te houden met het recht van bezwaar. 6 jaar na ontvangst van het verzoek

7. Uw rechten

7.1 Modaliteiten voor de uitoefening van uw rechten 

U kunt uw rechten uitoefenen: 

– Via mail op: contact@aoc-cpm.fr of 

– Via de post op het volgende adres: Alliance Océane & Charcutière, 57 boulevard Demorieux, 72058 Le Mans Cedex 2. 

Daarbij vermeldt u duidelijk uw na(a)m(en), voorna(a)m(en) en het adres waarop u het antwoord wenst te ontvangen. 

In principe kunt u al uw rechten kosteloos uitoefenen. Wat toegangsrechten betreft, kan u echter worden gevraagd om redelijke vergoedingen te betalen op basis van administratieve kosten voor elke kopie van gegevens die u aanvraagt. 

Wat het recht op informatie betreft, is de verwerkingsverantwoordelijke niet verplicht om hier een gevolg aan te geven wanneer u al beschikt over de informatie die u wenst. 

De verwerkingsverantwoordelijke zal u informeren indien hij geen gevolg kan geven aan uw verzoek. 

Deze rechten zijn niet absoluut en zijn onderworpen aan verschillende voorwaarden krachtens: 

– De toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming of privacy; 

– En de wetten en regelgeving die op u van toepassing zijn.

De verwerkingsverantwoordelijke informeert u dat het niet meedelen of wijzigen van uw gegevens gevolgen kan hebben voor de verwerking van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van contractuele relaties en dat uw verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten voor controledoeleinden zal worden bewaard gedurende 6 jaar voor wat betreft de uitoefening van het recht op bezwaar, en 1 jaar voor wat betreft de uitoefening van andere rechten. 

Al uw rechten worden hieronder toegelicht. 

7.2 Uw recht op informatie 

U erkent dat deze kennisgeving u informeert over de doeleinden, het wettelijke kader, de belangen, de ontvangers of categorieën van ontvangers waarmee uw persoonsgegevens worden gedeeld, en de mogelijkheid van een gegevensoverdracht naar een derde land of een internationale organisatie. 

Naast deze informatie, en om een eerlijke en transparante verwerking van uw gegevens te garanderen, verklaart u dat u aanvullende informatie hebt ontvangen over: 

– De termijn van bewaring van uw persoonsgegevens; 

– Het bestaan van de rechten die in uw voordeel worden toegekend en de modaliteiten voor de uitoefening ervan. 

Indien wij beslissen om gegevens te verwerken voor andere dan de vermelde doeleinden, wordt alle informatie met betrekking tot deze nieuwe doeleinden aan u meegedeeld.

7.3 Uw recht op toegang en rectificatie van uw gegevens 

Door dit recht uit te oefenen, hebt u de bevestiging dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en wanneer dat wel het geval is, hebt u toegang tot uw gegevens en tot informatie over: 

– De doeleinden van de verwerking; 

– De categorieën van de betreffende persoonsgegevens; 

– De ontvangers of categorieën van ontvangers, met name ontvangers die in derde landen zijn gevestigd; 

– Indien mogelijk de beoogde bewaartermijn van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die werden gebruikt om deze termijn te bepalen; 

– Het bestaan van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking; 

– Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan; 

– Informatie over de bron van de gegevens wanneer deze niet rechtstreeks bij de betrokkenen werden verzameld; 

– Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en in het laatste geval nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor de betrokkenen. 

U kunt ons vragen dat uw persoonsgegevens in dit geval worden gecorrigeerd of aangevuld indien deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn. 

7.4 Uw recht op verwijdering van uw gegevens 

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is: 

– De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of op andere wijze verwerkt; 

– U trekt de eerder gegeven toestemming in; 

– U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer er geen wettelijke reden is voor deze verwerking; 

– De verwerking van persoonsgegevens voldoet niet aan de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving; 

– Uw persoonlijke gegevens werden verzameld toen u minderjarig was. 

De uitoefening van dit recht is echter niet mogelijk wanneer de bewaring van uw persoonsgegevens noodzakelijk is met betrekking tot wet- of regelgeving en in het bijzonder voor bijvoorbeeld het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. 

7.5 Uw recht op de beperking van de gegevensverwerking 

In de gevallen voorzien door wet- en regelgeving kunt u om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken. 

7.6 Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (uitschrijven) 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke. 

In het geval van directe communicatie kan dit recht op elke manier worden uitgeoefend, inclusief door te klikken op de uitschrijvingslinks onderaan de verzonden communicatie. 

7.7 Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens 

U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. De gegevens waarop dit recht kan worden uitgeoefend: 

– Enkel uw persoonsgegevens, met uitsluiting van geanonimiseerde persoonsgegevens of gegevens die niets met u hebben te maken;  

– Persoonlijke declaratieve gegevens en persoonlijke werkingsgegevens; 

– Persoonsgegevens die geen inbreuk vormen op de rechten en vrijheden van derden, zoals deze die worden beschermd door het zakengeheim. 

Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst, maar ook tot persoonsgegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd. 

Dit recht omvat geen afgeleide gegevens, namelijk persoonsgegevens die zijn aangemaakt door de verwerkingsverantwoordelijke. 

7.8 Uw recht tot intrekking van uw toestemming 

Wanneer de gegevensverwerking die wij uitvoeren op uw toestemming is gebaseerd, kunt u deze te allen tijde intrekken. We stoppen dan met het verwerken van uw persoonsgegevens zonder de eerdere bewerkingen waarvoor u toestemming had gegeven in gevaar te brengen. 

7.9 Uw recht om in beroep te gaan 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, onverminderd enig ander administratief of juridisch rechtsmiddel. 

7.10 Uw recht om post mortem richtlijnen vast te stellen 

U hebt de mogelijkheid om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het bewaren, wissen en meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden, en dit bij een vertrouwde derde partij die gecertificeerd en verantwoordelijk is voor de handhaving van de wens van de overledene, in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijke wettelijke kader

7.11 Uw recht om telefonische verkoop te weigeren 

Als u niet in aanmerking wilt komen voor telefonische commerciële prospectie, kunt u bezwaar maken tegen deze prospectie. Geef uw vaste en/of gsm-nummer in op de gratis bezwaarlijst op website www.bloctel.gouv.fr.

Uw verzoek zal effectief in aanmerking worden genomen binnen de 30 dagen na de bevestiging van uw inschrijving. Deze inschrijving is 3 jaar geldig.

8. De veiligheid van uw gegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, toegang of bekendmaking aan onbevoegde derden.

Ondanks onze beste inspanningen kan echter geen enkele veiligheidsmaatregel bescherming bieden tegen alle risico’s van misbruik of hacking, waarvoor wij als verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens niet aansprakelijk kunnen worden gehouden.

In het geval van inbreuk op persoonsgegevens verbinden wij ons ertoe het CNIL in kennis te stellen, overeenkomstig de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. In het geval van een gegevensinbreuk die een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zullen wij u zo snel mogelijk informeren, steeds in overeenstemming met de voorwaarden van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

9. Update

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen, maar nodigen u ook uit om het beleid regelmatig te raadplegen.