Wettelijke informatie

Wettelijke vermeldingen van Coraya.fr

Door https://www.coraya.be/, hierna te noemen “de Site”, te bezoeken, erkent u, in uw hoedanigheid van gebruiker, hierna te noemen “u” of “de internetgebruiker”, dat u op de hoogte bent van de hieronder uiteengezette gebruiksvoorwaarden, alsmede van de specifieke voorwaarden met betrekking tot bepaalde diensten op de Site, en dat u de voorwaarden daarvan aanvaardt

1. Wettelijke informatie

De uitgever van de Site is de vennootschap Alliance Océane & Charcutière, hierna genoemd “de Uitgever”, met een maatschappelijk kapitaal van 50.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Le Mans onder nummer 444 694 962 en waarvan het intracommunautaire BTW-nummer FR54 444 694 962 is.
Het hoofdkantoor is gevestigd op 57 boulevard Démorieux, 72100 Le Mans.
Tel : 02 43 61 57 17
E-mail : accueil.lemans@aoc-cpm.fr
Directeur van de publicatie: Pierre HEBERT

2. Hosting van de site

Bedrijfsnaam: ACCENTURE
Maatschappelijke zetel: 118 avenue de France – 75015 PARIS 13
Telefoonnummer: +33(0)1 53 23 55 55

3. Intellectuele eigendomsrechten

De Site en de volledige inhoud ervan (met name merken, logo’s, alle grafische, tekstuele en computerelementen van de Site, met inbegrip van boomstructuren, lay-out, artikelen, presentaties, illustraties, foto’s, en/of elk ander document) worden beschermd door de Franse en internationale regelgeving inzake intellectuele eigendom.
Alle rechten voorbehouden copyright © – sinds 2018.
In geen geval kan het doorbladeren van de Site, of de vermeldingen die erop verschijnen, worden geïnterpreteerd als het verlenen van een gebruikslicentie of enig recht om deze elementen te gebruiken.
Als zodanig zijn de gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, vermenigvuldiging, verspreiding en heruitzending ervan verboden (artikel L. 122-4 van de Franse wet op de intellectuele eigendom). Eenieder die dit doet zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de houder van deze rechten te kunnen bewijzen, stelt zich bloot aan de sancties die verbonden zijn aan het delict van namaak (artikelen L. 335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom). De Uitgever kan gebruik maken van zijn rechten, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten, om een gerechtelijke procedure in te stellen, in het bijzonder een strafrechtelijke procedure.
De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment de informatie, producten, programma’s of gebruiksvoorwaarden beschreven op de site te verbeteren of te wijzigen, zonder hiervoor verantwoordelijk te kunnen worden gesteld. De voorwaarden en vermeldingen die van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de datum van uw aansluiting op de Site.
Alle vermelde merken, in het bijzonder Coraya, zijn gedeponeerde handelsmerken.

De foto’s die op de Site worden gebruikt, worden beschermd door het auteursrecht. Om praktische redenen worden de credits niet op de foto vermeld. Voor meer informatie over de auteur van de foto’s kunt u contact opnemen met de Uitgever via het contactformulier op de Site.

4. Hypertext koppelingen

De Site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. De internetgebruiker die zou worden doorverwezen naar een site van derden door middel van een hyperlink in de richting van andere sites erkent dat de uitgever geen controle heeft over de inhoud, informatie, producten en diensten die op deze sites worden aangeboden. Bijgevolg kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van sites die via hyperlinks toegankelijk zijn.
De uitgever is ook niet verantwoordelijk voor de hyperlinks die naar de site verwijzen.
Eenieder die hyperlinks naar de Site wenst te creëren, dient vooraf de schriftelijke toestemming van de Uitgever te verkrijgen.

5. Beperking van aansprakelijkheid

De uitgever herinnert de internetgebruikers aan de kenmerken en beperkingen van het internetnetwerk. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de toegang tot de Site of, integendeel, uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van de site om welke reden dan ook (technische storing, overbelasting van het netwerk, enz.).
De internetgebruiker erkent uitdrukkelijk dat hij de Site op eigen risico en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid gebruikt. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade die wordt toegebracht aan internetgebruikers, aan hun computer- of telecommunicatieapparatuur, aan de gegevens die daarin zijn opgeslagen en aan de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteit.
De informatie op de Site wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. De op de Site gepubliceerde informatie wordt periodiek bijgewerkt en gecontroleerd, maar kan toch fouten bevatten. De informatie moet in ieder geval in aanmerking worden genomen op het moment dat zij online wordt gezet en niet op het moment dat de Site wordt geraadpleegd (deze gegevens kunnen zijn bijgewerkt tussen het moment waarop u ze hebt gedownload en het moment waarop u ze leest). In ieder geval kan de uitgever niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie.

6. Toegang tot met paswoord beveiligde zones

De toegang tot met een wachtwoord beveiligde zones is uitsluitend voorbehouden aan bevoegde personen. De internetgebruiker verbindt zich ertoe de toegang tot deze zones niet te forceren, en met name zich de identiteit, de toegangscode of het adres van een andere gebruiker niet toe te eigenen. Onbevoegden die zich toegang tot deze gebieden trachten te verschaffen, kunnen gerechtelijk worden vervolgd.

7. Gebruik van de Site

De Uitgever biedt de Site in de eerste plaats aan voor gebruik door zijn klanten en eenieder die kennis wenst te nemen van zijn producten en diensten en deze wenst aan te kopen.
Wanneer u op de Site surft/verbinding maakt:
– U stemt in met de naleving van deze voorwaarden en, meer in het algemeen, van de toepasselijke wetgeving,
– U onthoudt zich van het verzamelen en misbruiken van persoonlijke informatie waartoe u toegang hebt en, in het algemeen, van elke handeling die derden schade kan berokkenen.
Wanneer u een formulier invult en informatie verstrekt, verbindt u zich ertoe
– Echte, nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken bij de inschrijving en in het bijzonder geen valse namen, titels of adressen te gebruiken, of namen, titels of adressen zonder daartoe gemachtigd te zijn,
– De registratiegegevens bij te houden, zodat zij te allen tijde reëel en accuraat zijn,
– Geen illegale, verwerpelijke of schadelijke informatie, programma’s of materialen (zoals virussen, hacking of kopieersoftware) beschikbaar te stellen of te verspreiden,
– Geen commentaren, meningen of informatie te verspreiden die lasterlijk, obsceen, gewelddadig of racistisch van aard zijn en meer in het algemeen in strijd zijn met de geldende wetten en voorschriften, de rechten van personen en de goede zeden.
In geval van schending van deze bepalingen behoudt de uitgever zich het recht voor om u de toegang tot de site of de aangeboden diensten te ontzeggen, ten nadele van u alleen, en dit onverminderd elke aansprakelijkheidsvordering.

8. Werkingssfeer / bevoegdheid

Deze voorwaarden gelden voor alle internetgebruikers, wie zij ook mogen zijn, zonder beperking in tijd of ruimte.
INDIEN U DE SITE GEBRUIKT ALS HANDELAAR, STEMT U ERMEE IN DAT ELK GESCHIL DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE UITSLUITEND BEHEERST WORDT DOOR HET FRANSE RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN VAN PARIJS.

VOOR ALLE ANDERE BEZOEKERS VALT ELK GESCHIL DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE ONDER HET FRANSE RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEPASSELIJKE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.